top of page

POLITICA DE  PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT
DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 

Jordi Gallardo Barceló 
77308934T
Refugi Lluís Estasen s/n
08697 Saldes

Responsable de Privacitat: refugiestasen@gmail.com

 

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES
 

Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

 • Organització de cursos i activitats formatives.

 • Organització i informació d’activitats esportives i de lleure

 • Organització d´entrenaments esportius

 • Organització de viatges i activitats d´oci al medi natural

 • Gestió i comunicació de les consultes a la web

   

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES
 

Les seves dades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació comercial

 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats

 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat

 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades

 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes
   

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
 

 • El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual

 • El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat

 

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS

 

 DE DADES QUE ES TRACTEN

 • Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a refugipedraforca.com, així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat

 

ELS DRETS DELS INTERESSATS

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el refugipedraforca.com l’està tractant dades personals que l’interessin, o no

 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides

 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals

 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions

 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable

 

COM POT EXERCIR ELS DRETS?

 • Mitjançant un escrit dirigit refugipedraforca.com a la direcció adalt indicada

 • Mitjançant un escrit dirigit al Jordi Gallardo Barceló a l’adreça de correu electrònic: irefugiestasen@gmail.com

   

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?

 • Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Who Are We
bottom of page